Algemene voorwaarden Webshop

Voor zover de algemene voorwaarden geen uitsluitsel geven is het Nederlands recht van toepassing. Heeft u een vraag hieromtrent, neem dan contact met ons op. Zie daarvoor onze pagina contactgegevens. Wij zullen u spoedig een reactie doen toekomen.

Herroepingsrecht

Als u een product of dienst op afstand koopt waarbij u en de verkopende partij elkaar niet hebben gezien dan kunt u gebruik maken van de wet koop op afstand. Deze wet is alleen van toepassing op bestellingen die zijn geplaatst als particulier en ook als zodanig gebruikt worden.

Let op!

Het herroepingsrecht van 14 dagen, geldt niet bij een dienst waarmee de ondernemer met instemming van de consument is begonnen voordat de herroepingsperiode is verstreken.

Een CBR aanvraag via Verkeersschool Van den Bergh is persoonsgebonden en kan niet geannuleerd worden. U Kunt dan dus geen gebruik maken van het herroepingsrecht.

Verkeersschool Van den Bergh

voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1   – Definities
Artikel 2   – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3   – Toepasselijkheid 
Artikel 4   – Het aanbod
Artikel 5   – De overeenkomst
Artikel 6   – Herroepingsrecht
Artikel 7   – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8   – Uitzonderingen op herroepingsrecht
Artikel 9   – Conformiteit en garantie
Artikel 10 – Levering en uitvoering
Artikel 11 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 12 – Betaling
Artikel 13 – Klachtenregeling
Artikel 14 – Geschillen
Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 16 – Beperkte aansprakelijkheid

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Verkeersschool Van den Bergh | VIGON vof
Snelliusweg 53
6827 DG  Arnhem
KvK 09153239
Contact: info@spoedles.nl

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
de eventuele kosten van verzending;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

Artikel 5 – De overeenkomst

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving.
Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. Mocht een product niet beschikbaar zijn of een dienst niet leverbaar zal de ondernemer met een tegenvoorstel komen. Mocht de consument hier niet op in willen gaan draagt de ondernemer zorg voor een restitutie van het volledige aankoopbedrag.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, mits de consument hier recht op heeft, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Let op! De afkoelingsperiode geldt niet bij een dienst waarmee de ondernemer met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken. Verkeersschool Van den Bergh zal direct nadat uw betaling is ontvangen in contact treden (elektronisch) met het CBR om een examen te reserveren. Ook zullen diverse voorbereidende werkzaamheden worden gedaan. Een examen aanvraag bij Verkeersschool Van den Bergh en/of een reservering bij het CBR is persoonsgebonden en kan niet geannuleerd worden. U heeft dan ook geen recht op afkoelperiode, bedenktijd of restitutie.

Er kan maar één examen voor een categorie per kandidaat geboekt worden.
Dubbele boekingen gedaan door de klant op de website van Verkeersschool Van den Bergh of op een andere website, via de rijschool of via het CBR zijn voor verantwoording en risico van de klant.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8 – Uitzonderingen op herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Let op! Het herroepingsrecht van 14 dagen, geldt niet bij een dienst waarmee de ondernemer met instemming van de consument is begonnen voordat de herroepingsperiode is verstreken.
Een reservering bij het CBR is persoonsgebonden en kan niet geannuleerd worden. U Kunt geen gebruik maken van het herroepingsrecht.
Verkeersschool Van den Bergh hanteerd als extra service de mogelijkheid om binnen 24 uur na betaling te annuleren. Het aanbetaalde bedrag minus de dan geldende administratiekosten storten wij bij tijdige annulering terug. Dit met uitzondering van Individuele examens en examens met extra tijd.

Artikel 9 – Conformiteit en Garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 5 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
De garantie geldt niet indien:
De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren.
Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 – Betaling

De betaling geschiedt door middel van iDeal of door een andere door de ondernemer aangegeven wijze.

Artikel 14 – Restitutie examengeld CBR

Om onderstaande redenen kan er bij het CBR geannuleerd worden met een terugbetaling van een deel van het examengeld.
Je ontvangt het betaalde examengeld onder aftrek van de geldende administratiekosten terug indien je geen examen kunt doen wegens een van onderstaande redenen:
– Een medische reden. Je moet dan een bewijsstuk aan ons opsturen, bijvoorbeeld een verklaring van een arts.
– Overlijden van een naast familielid. Je moet een bewijsstuk opsturen in de vorm van een overlijdensadvertentie of rouwkaart.
– Indien je als militair op korte termijn wordt gedetacheerd. Je moet ook dan een bewijsstuk opsturen.
Je dient binnen 5 werkdagen na de examendatum een restitutieformulier aan ons te sturen. Deze kun je via www.cbr.nl downloaden.

Artikel 15 – Beperkte aansprakelijkheid

Verkeersschool Van den Bergh neemt geen verantwoordelijkheid bij gemaakte fouten in de reservering die op de dag van het examen “ontdekt” worden”. De klant/ kandidaat ontvangt tijdig zijn uitnodiging en heeft zodoende de tijd om te controleren of de juiste gegevens vermeld staan. Zoals CBR oproepplaats, examendatum en aangevraagde categorie.
Gemaakte fouten die na ontvangst van de uitnodiging ontdekt worden kunnen en zullen rechtgezet worden door Verkeersschool Van den Bergh, mits tijdig hiervan een notificatie wordt gemaakt.

Er kan maar één examen voor een categorie per kandidaat geboekt worden.
Dubbele boekingen gedaan door de klant op de website van Verkeersschool Van den Bergh of op een andere website, via een rijschool of via het CBR zijn voor verantwoording en risico van de klant.

Verkeersschool Van den Bergh spant zich in om de inhoud van Verkeersschool Van den Bergh website zo vaak als mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op Verkeersschool Van den Bergh aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Verkeersschool Van den Bergh.

In het bijzonder zijn alle prijzen op Verkeersschool Van den Bergh onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.